Acrylic on panel. Elegant frame.

 

Gull on Chimney Pot

£595.00Price